Syöpäpotilaiden kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden arviointi (2010–2011)


Hoitopolku

  


  

  Etusivulle

  Johdanto

  Tavoitteet

   Tulokset
  
   Tuotokset
 
    Tutkimus   
 
  Yhteistyössä
 

 Syöpäpotilaiden elämänlaadun ja – hallinnan parantaminen
   syöpähoidon eri vaiheissa Varsinais-Suomessa (2012 – 2014)

 

    Kehittämishankkeessa selvitetään syöpäkuntoutujan ja hänen läheistensä
   psykososiaalisen tuen tarvetta syöpähoitopolun eri vaiheissa.

   Palliatiivinen hoito ja sen kehittäminen Varsinais-Suomessa
   (2012 – 2015)

 

    Pilottihankkeena on käynnistymässä Saattohoito ja sen kehittäminen kahdessa
   Varsinais-Suomen kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolla.

 

   Syöpäsairaus ja seksuaalisuus syöpäkuntoutujan ja läheisten  
   kuvaamana
(2011 – 2012)

 

   Tavoitteena on selvittää syöpää sairastavan sekä heidän läheistensä
   kokemuksia seksuaalisuudesta minäkuvan (mieheys/naiseus, kehokuva) ja
   parisuhteen näkökulmista sekä seksuaalisuuteen liittyvän tiedon saannin ja
   ohjauksen toteutumista hoitopolun eri vaiheissa.

 

   Seksuaalisuutta tarkastellaan rintasyöpäkuntoutujien sekä gynekologista ja
   urologista syöpää sairastavien kuntoutujien ja heidän läheistensä kuvaamana,
   jotka ovat mukana kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi-interventiossa
   sen suunnitellulla laajuudella.

 

    Tutkimustehtävät ovat:

    1) Miten syöpään sairastuminen on vaikuttanut seksuaaliseen minäkuvaan?

    2) Miten syöpään sairastuminen on vaikuttanut seksuaaliseen parisuhteeseen?

    3) Miten seksuaalisuuteen liittyvä tiedon saanti on toteutunut syöpähoitopolun
       eri vaiheissa?

   4) Miten seksuaalisuuteen liittyviä asioita tulee käsitellä syöpäsairauden eri
       vaiheissa?

 

   Systemoidut kirjallisuuskatsaukset tehdään seksuaalisuutta ja syöpää
   käsittelevistä tutkimuksista syöpää sairastavan ja heidän läheistensä
   näkökulmasta kuvattuina.
Katsauksissa selvitetään millaisia kansallisia ja
   kansainvälisiä tutkimuksia on tehty sekä millaisia tuloksia on saatu rintasyöpää
   sekä gynekologista ja urologista syöpää sairastavien sairauden vaikutuksista  
   seksuaalisuuteen sekä tiedon ja ohjauksen merkityksistä ja saatavuudesta.

    Empiirinen aineisto kerätään puolistrukturoidulla kyselyllä rintasyöpäpotilaiden
   sekä gynekologisten ja urologisten potilaiden
kuntoutus- ja sopeutumis-
   valmennuskursseille osallistuvilta syöpäkuntoutujilta ja heidän läheisiltään.
   Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseilta, joita on yhteensä 20
   syöpäspesifistä kurssia, valitaan kaikki kuntoutujat ja heidän läheisenä.
   Aineistot analysoidaan sisältöä kuvailevana.

Vertaisten hiljainen tieto syöpäkuntoutuksessa Equal Tacit
(2012 – 2014)

 

   Projekti toteutetaan tutkimuksena ja kehittämistyönä. Kehittämistyön
   t
avoitteena on mallintaa vertaistuen hiljainen tieto osaksi syöpäkuntoutujien
   kuntoutus- ja valmennuskurssitoimintaa.
Kehittämistyönä mallinetaan
   Vertaisten hiljainen tieto syöpäkuntoutuksessa - Equal Tacit malli.

 

   Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata:

   1) Mitä on vertaisten (syöpäkuntoutuja ja läheinen) hiljainen tieto?

   2) Ketkä hyötyvät ja miten syöpää sairastavien vertaistuesta kuntoutusjaksoilla?

   3) Miten kuntoutusjaksojen aikana toteutuvaa vertaistukea tulee kehittää? 

 

   Tutkimustiedon avulla selvitetään kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille
  osallistuvien syöpäkuntoutujien kuntoutustavoitteiden toteutumisen
  tuloksellisuus vertaistuen näkökulmasta.

kukka
kukka
kukka
kukka
kukka
kukka
kukka
kukka