Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lähtökohtana on kysymys:

      Ketkä hyötyvät ja miten syöpäpotilaan kuntoutuksesta?

 

   Projektin päätavoite:

  • Osoittaa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseille osallistuvien syöpäkuntoutujien kuntoutustavoitteiden toteutumisen tuloksellisuus.

 

   Kehittämistavoitteet:

  • Parantaa syöpäpotilaan hoitopolun eri vaiheissa käytettävien arviointimenetelmien yhteensopivuutta ja mallintaa arviointimenetelmien käyttö

  • Tukea moniammatillisen käytännön kuntoutustyötä toteuttavan työryhmän toimintaa.

 

   Vahvistaa kuntoutusta kiinteänä osana syöpäpotilaan hoitopolkua
    yhteistyössä syöpäpotilaita hoitavien yksiköiden kanssa.


   Lähtökohtana ovat myös Kansaneläkelaitoksen asettamien tavoitteiden,
   kurssien tavoitteiden, kurssien sisältöjen ja raporttien mukaisten tulosten
   yhtenevyyden selvittäminen. Tarkastelu tuottaa tietoa k
urssitoiminnan
   hyödystä kuntoutujalle, hänen läheisilleen, yhteiskunnalle,
   toimintaorganisaatioille.
 

   Menetelmät:
 
   Erilaiset soveltavan tutkimuksen menetelmät (arviointi-, analyysi- ja 
   tutkimusmenetelmät sekä kartoitukset ja selvitykset) tuottavat tietoa
   syöpäkuntoutujien kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointiin sekä toiminnan
   ja mallin  kehittämiseen. Projektilla on oppivan yhteisön tavoite ja sen
   menetelmälliset ratkaisut perustuvat organisaation ja yksilön oppimista
   tukeviin osallistaviin menetelmiin. Hankkeessa sovelletaan realistisen
   evaluaation menetelmää kehittämistyön tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja
   hyödynnettävyyden arvioinnissa sekä hankkeessa kirjoittamisen prosessia.

kukka
kukka
kukka
kukka
            
    Etusivulle


    Johdanto

     
    Tavoitteet

          
    Tulokset

              
    Tuotokset

           
    Yhteistyössä