Systemoitu kirjallisuuskatsaus

  • tutkimuksista, joissa on käytetty elämänhallinnan- ja laadun, erityisesti FACT-G, FACT-GP ja syöpäspesifejä mittareita
  • kansallisista ja kansainvälisistä kuntoutusmenetelmien arviointitutkimuksista.

 

   Katsauksissa selvitetään

  • Erilaiset elämänhallinnan ja – laadun mittarit, erityisesti FACT -G, FACT -GP ja syöpäspesifit mittarit sekä kuvataan niiden soveltuvuutta syöpäkuntoutujien kuntoutuksen tuloksellisuuden arvioinnissa
  • Mitä menetelmien arvioinnilla tarkoitetaan syöpäkuntoutujan kuntoutuksessa sekä millaisia kansallisia ja kansainvälisiä arviointitutkimuksia on tehty syöpäkuntoutuksen menetelmistä.

 

   Syöpäkuntoutujien kuntoutuksen tuloksellisuuden arviointi

 

  Tutkimustehtävä: Miten syöpäkuntoutujien työ- ja/tai toimintakyvyn palautuminen tai parantuminen
   edistyvät kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien aikana syöpäkuntoutujan sekä hänen läheisensä / 
   omaisensa kuvaamana?

  • Kyselyt: FACT-G, RAND-36 (terveydentila ja hyvinvointi), RBDI (mieliala) mittarit, GAS (= Goal Attainment Scale) tavoiteasetantakuvaus ja syöpäkuntoutujan väliarviointikuvaus
  • Teemahaastattelut: Elämänhallinnan voimavarat (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen toimintakyky, seksuaalisuus, tiedolliset voimavarat, selviytymiskeinot) sekä syöpäkuntoutujan subjektiivinen hoitopolku; kuntoutujan subjektiiviset kokemukset diagnostiikan, hoidon ja seurannan tai palliatiivisen hoidon aikana.
  • Aineiston muodostavat syöpäkuntoutujien kaksivaiheiseen sopeutumisvalmennuskurssiin osallistuvat syöpäkuntoutujat ja heidän läheisensä. Eri sopeutumisvalmennuskursseista, joita on yhteensä 18 syöpäspesifistä kurssia, valitaan lähtötilanteen kartoittamiseksi kaikki syöpäkuntoutujat (vuosi 2009 – 2010 alku), yhteensä 476 (N=476) sekä 5 syöpäkuntoutujaa/kurssi ja 5 heidän omaistaan/ läheistään/kurssi, yhteensä 130 (n=130)
  • Aineiston keruut toteutetaan välittömästi ennen ensimmäisen kurssin aloitusta sekä välittömästi toisen valmennuskurssijakson päätyttyä ja noin puoli vuotta kurssin jälkeen. Väliarviointikuvaus kerätään kurssien välillä. Aineiston keruu ja analyysit toteutetaan toukokuun 2010 – syyskuun 2011 välisenä aikana. Aineistot analysoidaan tilastollisesti sekä sisällön analyysilla.
  • Syöpäspesifit elämänhallinnan mittarit (tieto kerätään kaikilta LSSY:n kursseille osallistuvilta syöpäkuntoutujilta syyskuun 2010 – syyskuun 2011 välisenä aikana)
        Etusivulle          
        Johdanto


Tavoitteet
       
        Tulokset

        Tuotokset
       
       
Tutkimus

        Yhteistyössä